sawa__
2021-07-03 08:55
采纳率: 100%
浏览 13
已采纳

为啥这串代码编译的时候显示缺少标识符,非法类型

  int k = i + j;
char l = 'a';
System.out.println(l);

System.out.println((byte)l);
int m = l + 100
System.out.println(m);

double dd = 10 / 3;
System.out.println(dd);

dd = 10.0 / 3;
System.out.println(dd);
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • CSDN专家-sinjack 2021-07-03 08:57
  已采纳

  看一下你的具体报错情况吧,哪一句代码报的错。

  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题