snake_wdh123
2021-07-05 21:45
采纳率: 100%
浏览 99
已采纳

PyQt5.QtSql 无法连接ACCESS数据库

db = QSqlDatabase.addDatabase("QODBC")
db.setDatabaseName("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};FIL={MS Access};DBQ=myaccessfile.mdb")
if db.open():
print("连接成功")
else:
print("连接失败")

连接失败

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • CSDN专家-黄老师 2021-07-05 22:09
  最佳回答

  建议用第三方模块去连接比较好,PyQt5.QtSql自带的连接功能有点问题的

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题