qq_59061141
2021-07-06 14:17
采纳率: 94.7%
浏览 31

编写一个函数,输入一个整数并以倒序的方式输出,输出为字符串

编写一个函数,输入一个整数并以倒序的方式输出,输出为字符串。
函数原型为void trans(int n,char src[]);

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • 浪客 2021-07-06 14:25
  已采纳
  void trans(int n,char src[])
  {
    char *p=src;
    while(n>0)
    {
      *p='0'+n%10;
      n/=10;
      p++;
    }
    *p='\0';
  }
  
  已采纳该答案
  打赏 评论
 • qfl_sdu 2021-07-06 14:25
  
  void trans(int n,char src[])
  {
   int i;
   while(n>0)
   {
    src[i] = '0'+ (n%10);
    i++;
    n/=10;
   }
   src[i]='\0';
  }
  
  
  1 打赏 评论
 • 浪客 2021-07-06 14:29

  那个还有些不完善,用这个。可处理0和负数

  void trans(int n,char src[])
  {
    char *p=src;
    if(n==0)
      *p++='0';
    if(n<0)
    {
      *p++='-';
      n=-n;
    }
    while(n>0)
    {
      *p='0'+n%10;
      n/=10;
      p++;
    }
    *p='\0';
  }
  
  打赏 评论
 • weixin_51430686 2021-07-06 14:42

  没看懂

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题