youchaofeng
youchaofeng
2014-07-07 12:39
浏览 911
已采纳

Spring MVC 中的@RequestMapping(method = RequestMethod.OPTIONS)无法拦截

Spring MVC 中的@RequestMapping(method = RequestMethod.OPTIONS)无法拦截,貌似这个注解不能拦截OPTIONS方法,get,post,put都能,为什么这个不能,有什么解决办法

  • 点赞
  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐