qq_57305471
2021-07-25 10:55
采纳率: 100%
浏览 32

输入一行字符输出其中英文字符,数字,空格和其他字符的个数。这个其他字符怎么数,我不知道为啥错了,总是0

a = input("请输入:")
x=d=s=k=q=t=0
for i in a:
if 'a'<=i<='z':
x=x+1
elif 'A'<=i<='Z':
d+=1
elif '0'<=i<='9':
s+=1
elif ' ':
k+=1
else:
t=x+d+s+k
q=int(len(a)-t)
print("小写字母{},大写字母{},数字{},空格{},其他{}".format(x,d,s,k,q))

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题