Gi-986
2021-07-28 15:29
浏览 22

将64,56,12,16,6,5个数存入数组a中。要求:(1)求出a数组中前2个数.前3个数....前6个数的最大公约数之和;答案是什么

将64,56,12,16,6,5个数存入数组a中。要求:(1)求出a数组中前2个数.前3个数....前6个数的最大公约数之和;

(2)分别求出a数组中前2个数.前3个数...前6个数的最小公倍数。

long ys(long x,long y);void main()

{

long a[6]={64, 56,12,16,6,5}; .

long s,sum=O,gbs;int i; .

printf("The six data is:");for(i=0;i<6;i++)

printf("%ld ",

_);

printf("\n");

s=a[0];gbs=a[0];

for(i=1;i<6;++)

{ s=ys(s,a[i]); sum=sum+s;gbs=.long s,sum=0,gbs;

int i;

printf("The six data is:");for(i=0;i<6;i++)

printf("%ld ",_____ );printf("ln");

s=a[0];gbs=a[0];

for(i= 1;i<6;i++)

( s=ys(s,a[i); sum=sum+s;gbs=_

printf("%ld ",gbs); )

printf("sum=%ld" ,sum);)long ys(___

(long r;

r=x%y;

while(r!=0)

{x=y; y=r; r=

.;)

return y;)

  • 点赞
  • 收藏

相关推荐 更多相似问题