JAYU_37
米兰的小铁匠z
采纳率50%
2019-01-30 15:01 阅读 651
已采纳

二叉树递归的销毁(Java)

代码附上:
/**
* 销毁二叉树
*
*/
BiTree DestroyBiTree(BiTree T) {
if (T != null) {
if (T.lchild != null) {
T.lchild = DestroyBiTree(T.lchild);
}
if (T.rchild != null) {
T.rchild = DestroyBiTree(T.rchild);
}
T = null;
}
return T;
}

public class BiTree {
  char data;
  BiTree lchild, rchild;
  }

问题出在不知道如何释放根节点的内存,这样子虽然最后return null了,根节点的左右孩子也都为null,了,但是根节点的数据一直都还在,特来请教,想在函数里面做一些修改

全部代码:
package bitree;

public class BiTree {
char data;
BiTree lchild, rchild;

/**
 * 创建二叉树
 */
int index = 0;

BiTree CreateBiTree(BiTree node, String str) {
  char ch;
  if (index < str.length()) {
    ch = str.charAt(index);
    index++;
  } else {
    return null;
  }
  if (ch == '#') {
    node = null;
  } else {
    if (node == null)
      node = new BiTree();
    node.data = ch;
    node.lchild = CreateBiTree(node.lchild, str);
    node.rchild = CreateBiTree(node.rchild, str);
  }
  return node;
}

/**
 * 判断二叉树是否为空
 */
int EmptyBiTree(BiTree node) {
  if (node == null)
    return 1;
  return 0;
}

/**
 * 求树的深度
 */
int DepthBiTree(BiTree node) {
  int i = 0, j = 0;
  if (node == null)
    return 0;
  if (node.lchild != null) {
    i = DepthBiTree(node.lchild);
  } else {
    i = 0;
  }
  if (node.rchild != null) {
    j = DepthBiTree(node.rchild);
  } else {
    j = 0;
  }

  return i > j ? (i + 1) : (j + 1);
}

/**
 * 先序遍历
 */
void PreOrderTraverse(BiTree T) {
  if (T == null)
    return;
  System.out.println(T.data);
  PreOrderTraverse(T.lchild);
  PreOrderTraverse(T.rchild);
}

/**
 * 中序遍历
 */
void InOrderTraverse(BiTree T) {
  if (T == null)
    return;
  InOrderTraverse(T.lchild);
  System.out.println(T.data);
  InOrderTraverse(T.rchild);
}

/**
 * 后序遍历
 */
void PostOrderTraverse(BiTree T) {
  if (T == null)
    return;
  PostOrderTraverse(T.lchild);
  PostOrderTraverse(T.rchild);
  System.out.println(T.data);
}

/**
 * 销毁二叉树
 * 
 */
BiTree DestroyBiTree(BiTree T) {
  if (T != null) {
    if (T.lchild != null) {
      T.lchild = DestroyBiTree(T.lchild);
    }
    if (T.rchild != null) {
      T.rchild = DestroyBiTree(T.rchild);
    }
    T = null;
  }
  return T;
}

}


package bitree;

public class Test {

public static void main(String[] args) {

  BiTree T = new BiTree(); // 初始化节点

  T.CreateBiTree(T, "ABDH#K###E##CFI###G#J##");

  System.out.println("树的深度:" + T.DepthBiTree(T));

  System.out.println("销毁二叉树..");
  T.DestroyBiTree(T);
  // T = null;
  System.out.println("树的深度:" + T.DepthBiTree(T));
  System.out.println("");
}

}
这边的求出的深度不为0,

表示我的根节点并没有释放成功,求解?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  qq_35654259 echo_wjcwjc 2019-01-30 16:06

  只有BiTree我创建不出树来。你是怎么创建的

  下面的代码我和你的destory一样。

  我这边假设创建了只有根节点为4的树

  图片说明

  不知道这样讲是否好一些。

  在看不懂你可以看一下下面这个例子
  图片说明

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐