Rockiswu
2021-08-17 07:07
采纳率: 100%
浏览 47

请问我这道题为什么会超时c++

求思路,不用帮改正;这个他标签明明写是深搜啊,这样为啥会超时?

img

img
两组数据都过了,求一些节省时间的办法;

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
char c;
int xb,yb,xe,ye,a[11][11];
int f=0,anss=-1;
int xx[5]={0,-1,1,0,0},yy[5]={0,0,0,-1,1};
void dfs(int x,int y,int step)
{
  if(x==xe&&y==ye)
  {
    anss=max(step,anss);
    f=1;
  }
  for(int i=1;i<=4;i++)
  {
    int xxx=x+xx[i];
    int yyy=y+yy[i];
    if(a[xxx][yyy]) 
    {
      a[x][y]=0;
      dfs(xxx,yyy,step+1);
      a[x][y]=1;
    }
  }
  
}
int main()
{
  int n,m;
  cin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
    {
      cin>>c;
      if(c=='*') a[i][j]=0;
      else a[i][j]=1;
      if(c=='S') 
      {
        xb=i;
        yb=j;
      }
      if(c=='T')
      {
        xe=i;
        ye=j;
      }
    }
  }
  dfs(xb,yb,0);
  if(!f) cout<<"-1";
  else cout<<anss;
}

 • 好问题 提建议
 • 收藏

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题