qq_37727187
qq_37727187
2019-02-21 15:12

js调用后台方法,后台获取到js的参数,但是无法对他进行字符串截取操作,一进行字符串操作,打印出来就是空

 • c#
 • asp.net

前台js:

var d = '<%=ss("'+id+'","'+value+'") %>'
console.log(d);

console.log(value);

    后台:  

       public string ss(string id,string name)
{
  CS.Base.Crud.Crud crud = new CS.Base.Crud.Crud();
  string strEnd = string.Empty;


  string s2 = id.Substring(0, 2);

  return s2;

}

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答