zhangrui_web
zhangrui_web
2019-02-22 16:17

急急急!antd组件 日期选择转中文格式,谁遇见过这种情况?求解决?

  • react.js
  • javascript

图片说明
年份通过转译成了中文,但月份还是英文的啊?如何解决?

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答