tjw316248269
FrankJT
2019-02-24 23:40

自定义函数传递进去的数组似乎有点问题,请帮我看一下

 • c++

我在尝试排序时候,自定义了函数有两个参数:数组和数组的长度。数组的长度在main函数中用size(a)/size(a[0])计算。这样的写法,排序正确。

当我把函数改成只有数组一个参数,而在自定义函数内部用size(a)/size(a[0])计算数组长度时候,排序没有成功。经过检查,我发现在函数内部计算数组长度得出的结果是1.请各位高手帮小弟看看这是什么原因。

void BubbleSort(int a[], int L) {
  for (int i = 0; i < 7; i++) {
    cout << a[i] << " ";
  }
  int m = sizeof(a) / sizeof(a[0]); //这样计算是1
  cout << m << endl;
  for (int i = 0; i < L - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < L - i - 1; j++) {
      if (a[j + 1] < a[j]) {
        int temp = a[j];
        a[j] = a[j + 1];
        a[j + 1] = temp;
      }
    }
  }
}
int main() {
  int d[] = { 12,15,9,20,6,31,24 };
  int L = sizeof(d) / sizeof(d[0]); //这样计算是7
  cout << "L is" << L << endl;
  //InsertSort(d, L);
  BubbleSort(d, L);
  for (int i = 0; i < 7; i++) {
    cout << d[i] << " ";
  }
}
 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答