shenxian32
2021-09-04 19:58
采纳率: 88.9%
浏览 26

关于#c语言#的问题:在主函数中输入四个整数,由被调函数找出最大值,最小值并在主函数中输出

在主函数中输入四个整数,由被调函数找出最大值,最小值并在主函数中输出,要求;只编一个被调函数。

 • 收藏

1条回答 默认 最新

 • joel_1993 2021-09-04 20:07
  已采纳
  int minmax(int a, int b, int c, int d){
  int min, max;
  min = a;
  max = a;
  if(min>b) min = b;
  if(max<b) max = b;
  if(min>c) min =c;
  if(max<c) max = c;
  if(min>d) min = d;
  if(max<d) max = d;
  printf("%d %d", max, min);
  return 0;
  }
  
  

  这样就可以啦

  已采纳该答案
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题