chivasm2
2021-09-08 22:21
采纳率: 100%
浏览 89

jquey对多个select下拉框数值进行求和


          <td style="width: 6%"><select class="form-control" id="shiji1s"><option>0</option><option>1</option><option>2</option><option>3</option><option>4</option><option>5</option><option>6</option><option>7</option><option>8</option><option>9</option><option>10</option><option>11</option><option>12</option><option>13</option><option>14</option><option>15</option><option>16</option><option>17</option><option>18</option><option>19</option><option>20</option></select></td>
          <td style="width: 6%"><select class="form-control" id="shiji2s"><option>0</option><option>1</option><option>2</option><option>3</option><option>4</option><option>5</option><option>6</option><option>7</option><option>8</option><option>9</option><option>10</option><option>11</option><option>12</option><option>13</option><option>14</option><option>15</option><option>16</option><option>17</option><option>18</option><option>19</option><option>20</option></select></td>
          <td style="width: 6%"><select class="form-control" id="shiji3s"><option>0</option><option>1</option><option>2</option><option>3</option><option>4</option><option>5</option><option>6</option><option>7</option><option>8</option><option>9</option><option>10</option><option>11</option><option>12</option><option>13</option><option>14</option><option>15</option><option>16</option><option>17</option><option>18</option><option>19</option><option>20</option></select></td>
          <td style="width: 6%"><select class="form-control" id="shiji1r"><option>0</option><option>1</option><option>2</option><option>3</option><option>4</option><option>5</option><option>6</option><option>7</option><option>8</option><option>9</option><option>10</option><option>11</option><option>12</option><option>13</option><option>14</option><option>15</option><option>16</option><option>17</option><option>18</option><option>19</option><option>20</option></select></td>
          <td style="width: 5%" id="sumSP">这里输出总和</td>

需求:
以上是自动计算布料面积的html代码片段,shiji1s/shiji2s/shiji3s/shiji1r是4块不同面积的布料(面积分别是每块1.1平方米/1.2平方米/1.35平方米/2.1平方米),当选择了下拉框的数值后实时计算出总面积如何做?

补充一下:shiji1s/shiji2s/shiji3s/shiji1r的面积会根据一个变量进行变化,例如说白色的与灰色的面积是不一样.

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题