xiaowang_hi
xiaowang_hi
2019-03-04 21:17
采纳率: 100%
浏览 584

VC++6.0想在单文档中随机输入26个小写字母,为什么调用了TextOut却什么也没显示出来呢?

更新一下自己的代码

int i = 0,j = 0;
void CWangLiuLin190304View::OnDraw(CDC* pDC)
{
  CWangLiuLin190304Doc* pDoc = GetDocument();
  if(j == 10) ::TextOut((pDC->GetSafeHdc()),0,0,"\n\r",lstrlen("\n\r"));//每10个换行
  if(i == 1)
  {
    int a;
    a = rand()%25;
    a += 'a';
    ::TextOut((pDC->GetSafeHdc()),0,0,((CString)a),lstrlen((CString)a));    
  }
  ASSERT_VALID(pDoc);
  // TODO: add draw code for native data here
}

两段代码

void CWangLiuLin190304View::OnBegin() 
{
  // TODO: Add your command handler code here
  SetTimer(1,500,NULL);
  i = 1;
}

void CWangLiuLin190304View::OnTimer(UINT nIDEvent) 
{
  // TODO: Add your message handler code here and/or call default
  j++;
  if(i == 1)
  {
    CDC *pDC=GetDC(); //调用OnDraw(pDC)重画 
    OnDraw(pDC);
  }
  if(j == 99) 
  {
    KillTimer(1);//100个结束
  }
  //CView::OnTimer(nIDEvent);
}

void CWangLiuLin190304View::OnEnd() 
{
  // TODO: Add your command handler code here
  i = 0;
  KillTimer(1);
}
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  ::TextOut(要写在OnPaint里面
  否则窗体刷新就被擦除了。

  你可以定义一个全局变量,在你的定时器里设置,然后让窗体的 Paint 去绘图,在定时器里再刷新客户区

  点赞 评论
 • maxos
  maxos 2019-03-22 21:11

  ####################################################
  有运行结果截图,有关键代码截图,有详尽的注释。
  我那么完美的答案,被论坛管理员删除了,不知道为什么。
  只好再补充一下源代码链接:

  链接: https://pan.baidu.com/s/1JPC8UloawjY06CE-QKQbQw
  提取码: 4vb6

  ####################################################

  点赞 评论

相关推荐