m0_61105116
2021-09-19 11:14
采纳率: 63.6%
浏览 62

这个怎么用c语言实现?

img

 • 收藏

3条回答 默认 最新

 • 快乐鹦鹉 2021-09-19 11:16
  已采纳

  对字符数组进行冒泡排序即可

  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  int main()
  {
    char a[21] = {0};
    int i,j,len; 
    char c;
    printf("请输入一串数字:");
    scanf("%s",a);
    len = strlen(a);
    for(i=0;i<len-1;i++)
      for(j=0;j<len-i-1;j++)
      {
        if(a[j] > a[j+1])
        {
          c = a[j];  
          a[j] = a[j+1];
          a[j+1] = c;
        }
      }
    for(i=0;i<len;i++)
      printf("%c ",a[i]);
    printf("\n");
    return 0;  
  }
  
  
  已采纳该答案
  打赏 评论
 • qfl_sdu 2021-09-19 11:23

  代码如下:

  
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  int main()
  {
    char buf[20] ={0},ch;
    int len ,i,j;
    scanf("%s",buf);
    len = strlen(buf);
    for (i=0;i<len-1;i++)
    {
      for(j=0;j<len-1-i;j++)
      {
        if(buf[j] > buf[j+1])
        {
          ch = buf[j];
          buf[j] = buf[j+1];
          buf[j+1] = ch;
        }
      }
    }
    for(i = 0;i<len;i++)
    {
      if(i < len -1)
        printf("%c ",buf[i]);
      else
        printf("%c\n",buf[i]);
    }
    return 0;
  }
  
  打赏 评论
 • qzjhjxj 2021-09-19 13:00

  供参考:

  #include <stdio.h>
  int main()
  {
    char a[21],tmp;
    int i,j;
    printf("请输入一串数字:");
    scanf("%s",a);
    for(i=0;a[i]!='\0';i++)
    {
      for(j=i+1;a[j]!='\0';j++)
        if(a[i]>a[j])
        {
         tmp = a[i];
         a[i]= a[j];
         a[j]= tmp;
        }
    }
    for(i=0;a[i]!='\0';i++)
      printf("%c%d",i==0?'\r':' ',a[i]-'0');
    printf("\n");
    
    return 0;
  }
  
  
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题