qq_58162458
2021-09-23 11:15
采纳率: 76.5%
浏览 43

json转String之后加密完部分信息如何放回到字符串里

加密之后的信息如何放回到字符串里组成一个新的字符串

代码:
  public static void main(String[] args) {
    AES aes = new AES();
    //  加解密 密钥
    byte[] keybytes = { 0x31, 0x32, 0x33, 0x34};
    Map<String,Object> map=new HashMap<>();
    map.put("ret",1);
    map.put("ret1","no");
    String ss =JSON.toJSONString(map);
    JSONObject coupon = JSON.parseObject(ss);
    String content = coupon.getString("ret1");
    // 加密字符串
    System.out.println("加密前的:" + content);
    System.out.println("加密密钥:" + new String(keybytes));
    // 加密方法
    byte[] enc = aes.encrypt(content.getBytes(), keybytes);
    System.out.println("加密后的内容:" + new String(Hex.encode(enc)));
    System.out.println(coupon);
  }

运行结果:
加密前的:no
加密密钥:1234
IV:0000000000000000
加密后的内容:0eea64ca7dc36b93d10b0bf9e3971
{"ret":1,"ret1":"no"}

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题