weixin_44653958
2021-09-24 10:26
采纳率: 66.7%
浏览 35
已结题

python selenium 获取链接href失败

    try:
      fri_arr = driver.find_elements_by_xpath(
        '//*[@class="cmmts j-flag"]//*[@class="itm"]')
    except:
      print(sys._getframe().f_lineno, sys.exc_info())
    for fri in fri_arr:
      url = fri.find_element_by_xpath('//*[@class="head"]/a').get_attribute("href")

fri_arr获取正常,获取的url始终是第一个fri的,不论fri怎么改变url都不变

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题