yuhan0531
寒江雪
采纳率0%
2019-03-15 09:49 阅读 390

JS能实现后台统计新闻字数并输出到页面端吗?

最近做个新闻网站,想在网站后台利用JS函数统计新闻字数,并在前台页面输出值,能实现吗?
就是要在浏览器端“新闻字数”后面输出函数计算的字数值

网页代码如下:{Stl.SiteName}<!--头部包含文件-->
/stl:include
 <!--页面当前位置导航-->
 <div class="breadcrumb">
  <stl:location>
   <span class="nail"></span>
  </stl:location>
 </div>

 <div class="maincntwrapper1">
  <div class="part1 c">
   <div class="txtarea">
    <h2 class="title"><stl:content type="Title" ></stl:content></h2>
    <div class="subinfo c">
     <span class="author fl">作者:<stl:content type="Author"></stl:content></span>
     <span class="source fl">来源:<stl:content type="Source"></stl:content></span>
     <span class="update fl">时间: <stl:content type="AddDate" formatString="yyyy-MM-dd HH:mm:ss"></stl:content></span>
     <span class="click fl" >点击:<stl:content type="Hits" isDynamic="true"></stl:content></span>
    </div>
    <div class="txt" >
     <stl:content type="Content"></stl:content>

    </div>       <div class="subinfo c" style="border-bottom:0 solid #000000; border-top: 1px solid #cccccc; text-align:right">
     <span style="margin-right:5px;" >**_新闻字数:_**</span>

            <span style="margin-right:60px;">新闻录入:<stl:content type="AddUserName"></stl:content></span>
     <span>责任编辑:<stl:content type="LastEditUserName"></stl:content></span>


    </div>
   </div>
  </div>

  <div class="spacerB"></div>
 </div>
  </div> 

<!--底部包含文件-->
<stl:include file="/include/bottom.html"></stl:include> • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • wojiushiwo945you 毕小宝 2019-03-15 09:57

  这个需求不复杂,是可以的。
  首先,后台需要提供一个获取统计新闻字数的请求处理方法。
  其次,前端添加“新闻字数”点击事件,发送请求给后台获取统计字数,并回显在前端。
  你是用什么技术做的,搜下相关技术的基本用法。

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐