Kenzo_Tenma
2021-10-03 19:05
采纳率: 100%
浏览 26

一个关于c语言指针的练习题

编写并测试一个函数,该函数以3个double变量的地址作为参数,把最小值放入第1个变量,中间值放入第2个变量,最大值放入第3个变量。

 • 好问题 提建议
 • 收藏

1条回答 默认 最新

 • YOLO V9 2021-10-03 19:10
  已采纳
  
  #include<stdio.h>
  
  void larger_of(double* u, double* v, double* w);
  
  int main(void)
  {
    double x = 3.2, y = 5.3,z = 1.1;
    larger_of(&x, &y, &z);
    printf("%g  %g  %g\n", x, y, z);
    return 0;
  }
  
  void larger_of(double* u, double* v,double *w)
  {
    double min,max,cnt;
    min = (*u > *v ? *v : *u) > *w ? *w : (*u > *v ? *v : *u);
    max = (*u > *v ? *u : *v) > *w ? (*u > *v ? *v : *u) : *w;
    cnt = (*u + *v + *w) - min - max;
    *u = min;
    *v = max;
    *w = cnt;
  }
  
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题