weixin_36876700
混沌太初
采纳率66.7%
2019-03-17 21:19 阅读 505

用java,c#,c++,golong最少的代码,求出结果

5

请问小明要去上海,第一天步行了10000米,从第二天开始小明换了交通工具,以后的行程每天都是前一天的2倍加1000米,请各位大捞们用最简单的代码方式实现小明n天的行程(也就是n天走了多少米),提示到此,伙伴们发挥你们的想象吧,加油,面包会有的,java,c#,c++,golong各种语言都行

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

5条回答 默认 最新

 • qq_40007150 qq_40007150 2019-03-17 23:04

  public static void main(String[] args) {
  int x = 10000;
  int t = 3;//设置天数
  for(int i=1;i<t;i++)
  {x=x*2+1000;}
  System.out.println(t+"天走了"+x+"米");
  }

  点赞 评论 复制链接分享
 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2019-03-18 00:25

  代码最简单,而且速度最快就是套公式

  result = 10000*(2^(n-1))+1000*(2^(n-1)-1)
  化简
  result = 11000*(2^(n-1))-1000
  

  又因为2的n次方在一些语言中可以用向左移位表示。所以给一个C/C++语言最简单的(不考虑溢出问题,n超过30就要用大数计算了)

  #include <stdio.h>
  int main()
  {
  int n;
  scanf("%d", &n);
  printf("%d", 11000*(1 << (n - 1))-1000);
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • weixin_43902689 /*空山*/ 2019-03-18 10:35
  public int Travel(int num){
    int Alllength=10000;
    for(int i=1;i<num;i++){
      Alllength+=Alllength*2+1000
    }
    return Alllength;
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • ye_renjie 爱吃白菜的猫 2019-03-18 11:07
  public int Num(int N){
    int DayNum=10000; //第一天走了多少米
    int Num=DayNum;//N天走了多少米        
    for(int i=1;i<N;i++){
      DayNum=DayNum*2+1000;// 第N天走了多少米
      Num+=DayNum;//N天走了多少米
    }
    return Num;
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • weixin_43275316 weixin_43275316 2019-03-19 21:25

  import java.util.Scanner;
  public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  Scanner sc=new Scanner(System.in);
  System.out.print("请输入行走天数:");
  int countday=sc.nextInt();//行走天数
  int i;//循环变量
  long alllength=10000;//总的行走距离
  long todaylength=alllength;//第几天走的距离,第1天走了10000米

    System.out.println(countday);
    for (i=2;i<=countday;i++) {
      todaylength=2*todaylength+1000;
      alllength+=todaylength;
      System.out.println(i+";"+todaylength+";"+alllength);
    }
    System.out.println("第"+countday+"天行走了"+todaylength+"米;一共走了"+alllength+"米");
  }
  

  }

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐