A_dong丶
2019-03-19 22:34
采纳率: 100%
浏览 470

输入多行字符串统计输出字符串行数,但是我的一直在死循环怎么样才能在任意行数之后输入q退出程序呢?

package Jishuhang_wangdong;

import java.util.Scanner;

public class Jishuhang_wangdong {

  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub

    System.out.println("请输入字符串");
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String str = null;
    int a=0;
    while((str=sc.nextLine())!=null){
      a=a+1;


    System.out.println("行数:"+a);

    }
    while (true){
      System.out.println("请输入退出命令");
      String str1 = sc.nextLine();//读入一行字符串
      if(str1.equals("q")) {
        System.out.println("程序退出");
        break;//退出循环

    }
  }

  }
    }


 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题