ylx1111
2021-10-12 12:15
采纳率: 75%
浏览 29

输出一个由数字构成的阵列

一个正整数n(n<10)

样例输入
3

样例输出
1

12

123
下面附上我写的

 • 好问题 提建议
 • 收藏

2条回答 默认 最新

 • 神仙别闹 2021-10-12 12:24
  已采纳
  
  #include<iostream>
  #include<cmath>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      for (int j = 1; j <= i; j++)
      {
        cout << j;
      }
      cout << endl;
  
    }
    return 0;
  }
  

  img

  循环的次数不对

  已采纳该答案
  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报
 • ylx1111 2021-10-12 12:16
  
  #include<iostream>
  #include<cmath>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int n ;
    cin >> n;
    for (int i = 1;i < 10;i++)
    {
      for (int j = 1;j < i;j++)
      {
        cout <<j;
      }
      cout << endl;
  
  
  
    }
    return 0;
  }
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题