Jan,s
2021-10-13 22:18
采纳率: 95.2%
浏览 43
已结题

谁可以告诉我问题出在哪,这个图片这个地方为什么不输出

img


这里是我的全部代码


package choJiang;
import java.util.Scanner;
public class Jineng {
  public static void main(String[] args){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    String name;
    int max = 9999;
    int min = 1000;
    int huiYuan = (int) (Math.random()*(max-min)) +min;
    char jiXu;
    do{
      System.out.println("************欢迎进入奖客富翁系统************");
      System.out.println("1.注册\t2.登录\t3.抽奖");
      System.out.println("*************************************");
      System.out.print("请选择菜单:");
      if(input.hasNextInt()){
        int index = input.nextInt();
        switch(index){
          case 1:
            System.out.println("[奖客富翁系统 > 注册]");
            System.out.println("请填写个人注册信息:");
            System.out.print("用户名:");
            name = input.next();
            System.out.print("密码(整数):");
            if(input.hasNextInt()){
              int miMa = input.nextInt();
              System.out.println("注册成功,请记好您的会员卡号");
              System.out.println("用户名\t密码\t会员卡号");
              System.out.println(name+"\t"+miMa+"\t"+huiYuan);
            }else{
              System.out.println("请输入正确的密码格式");
            }
            break;
          case 2:
            System.out.println("[奖客富翁系统 > 登录]");
            System.out.print("请输入用户名:");
            String name2 = input.next();
            if("name".equals(name2)){
              System.out.println("去");
            }
            break;
          case 3:
            System.out.println("抽奖");
            break;
          default:
            System.out.println("输入错误");
            break;
        }
      }else{
        System.out.println("请输入正确数字");
      }
      System.out.println("继续吗?(y/n)");
      jiXu = input.next().charAt(0);
      if('n'==(jiXu)){
        System.out.println("系统已退出,谢谢使用!");
      }
    }while('y'==(jiXu));
  }
}
 • 好问题 提建议
 • 收藏

1条回答 默认 最新

 • Mattie chen 2021-10-13 22:52
  已采纳
  
         input.next();//加上这一句
          jiXu = input.next().charAt(0);
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题