dai3372757
dai3372757
采纳率0%
2019-03-24 05:24 阅读 1.6k

Jetson TX2 GPU占用不正常

80

我并没有在程序中使用GPU运算(大概?),但是GPU占用非常高,请问各位大佬指点迷津。。。

代码是实际运算的部分

#!/usr/bin/env python

import sys
import time
import numpy as np
import cv2


ROIPt = []
cropping = False
flag=0

def mouse_choose(event, x, y, flags, param):

    global ROIPt, cropping, flag

    if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
        ROIPt = [(x, y)]
        cropping = True

    elif event == cv2.EVENT_LBUTTONUP:

        ROIPt.append((x, y))
        cropping = False


        cv2.rectangle(frame, ROIPt[0], ROIPt[1], (0, 255, 0), 1)
        cv2.imshow("frame", frame)
        flag=1

cap = cv2.VideoCapture("nvcamerasrc ! video/x-raw(memory:NVMM), width=(int)1280, height=(int)720,format=(string)I420, framerate=(fraction)24/1 ! nvvidconv flip-method=2 ! video/x-raw, format=(string)BGRx ! videoconvert ! video/x-raw, format=(string)BGR ! appsink")

if not cap.isOpened():
  print("not capture")
  exit()

ret,frame = cap.read()
cv2.namedWindow('frame')
cv2.setMouseCallback("frame", mouse_choose)

while 1:
  while ret:
    start = time.time()
    cv2.imshow('frame',frame)
    end = time.time()
    print("imshow:",end-start)
    start = time.time()
    ret,frame = cap.read()
    end = time.time()
    print("load_matrix:",end-start)
    key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

    if flag==1:
        break


  if len(ROIPt) == 2:
    roi = frame[ROIPt[0][1]:ROIPt[1][1], ROIPt[0][0]:ROIPt[1][0]]
    cv2.imshow("ROI", roi)
    start = time.time()
    roi_gray = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    end = time.time()
    print("roi_gray:",end-start)
    start = time.time()
    sobel_x=cv2.Sobel(roi_gray,-1,1,0,ksize=3)
    end = time.time()
    print("Sobel 1:",end-start)
    start = time.time()
    sobel_y=cv2.Sobel(roi_gray,-1,0,1,ksize=3)
    end = time.time()
    print("Sobel 2:",end-start)
    start = time.time()
    sobel_result = cv2.addWeighted(sobel_x,1,sobel_y,1,0)
    end = time.time()
    print("add two matrix:",end-start)
    start = time.time()
    _,threshold_result=cv2.threshold(sobel_result,50,255,cv2.THRESH_TOZERO);
    end = time.time()
    print("threshold:",end-start)

    start = time.time()
    sobel_value=cv2.sumElems(threshold_result)
    end = time.time()
    print("sum the whole matrix:",end-start)
    start = time.time()
    output_value=sobel_value[0]//10000
    end = time.time()
    print("division:",end-start)

    print(output_value)
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()


v
如果用鼠标在视频上选择了700x700大小的区域进行运算GPU占用达到60~70
图片说明

这是相关运算进行的时间
图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2019-03-24 09:09

  正常的,opencv调用gpu编码,就是有比较大的负载。和你视频分辨率高低数据量无关。

  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐