shunfurh
编程介的小学生
2019-03-28 00:54
采纳率: 92.7%
浏览 279

从a点b分到s点t分时针和分针重合次数问题,C语言程序设计的计算问题

Problem Description
从a点b分到s点t分时针和分针重合多少次?

Input
有多组数据,每组1行4个数 a,b,s,t. 1<=a,s <=12, 0<=b,t<60. 0 0 0 0结束.

Output
参看Sample output

Sample Input
12 50 1 2
3 8 3 20
2 45 11 0
11 0 3 20
1 2 12 50
3 20 3 8
0 0 0 0

Sample Output
0
1
8
4
11
10

  • 点赞
  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 邀请回答

相关推荐