m0_63196894
2021-10-20 11:07
采纳率: 100%
浏览 34

三维高斯积分的求解步骤和代码

三维高斯积分,用两个坐标积分点和三个坐标积分点的代码

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • joel_1993 2021-10-20 14:46
  已采纳

  你好,代码供参考

  %两个积分点
  P = [-1/sqrt(3), 1/sqrt(3)];%积分点
  W = [1,1];%权函数
  F = @(x,y,z)x^2+y^2+z^2;%比如说将F的xyz都从-1积分到1
  s = 0;
  for i = 1:numel(P)
  for j = 1:numel(P)
  for k = 1:numel(P)
  s = s + F(P(i), P(j), P(k))*W(i)*W(j)*W(k);
  end
  end
  end
  s
  

  结果:s =

  8.000000

  %三个积分点
  P = [-sqrt(0.6), 0, sqrt(0.6)];%积分点
  W = [5/9, 8/9, 5/9];%权函数
  F = @(x,y,z)x^2+y^2+z^2;%比如说将F的xyz都从-1积分到1
  s = 0;
  for i = 1:numel(P)
  for j = 1:numel(P)
  for k = 1:numel(P)
  s = s + F(P(i), P(j), P(k))*W(i)*W(j)*W(k);
  end
  end
  end
  s
  

  结果:s =

  8.000000
  答题不易,有帮助望采纳呢

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题