python刚开学
2021-10-20 18:20
采纳率: 87.5%
浏览 16
已结题

用python3写了一个简单的小功具,请帮我优化,

自定义函数:

def changfangxing(a,b):
  s = a*b
  return s

def sanjiaoxing(a,h):
  s = (a*h)/2
  return s

def yuan(r):
  s = 3.14*r*r
  return s

def chengfa(a,b):
  j = a*b
  return j

def chufa(a,b):
  j = a/b
  return j

def jiafa(a,b):
  j = a+b
  return j

def jianfa(a,b):
  j = a-b
  return j

def jiujiu():
  for i in range(1,10):
    for j in range(1,i+1):
      print('%d*%d=%d' % (j,i,i*j),end='\t')
def chengfabiao():
  return jiujiu()import gongju

while True:
  
  num = int(input('请输入数字选择工具:\n1长方形面积计算\n2三角形面积计算\n3圆形面积计算\n4九九乘法表\n5乘法计算\n6除法计算\n7加法计算\n8减法计算\n0退出\n'))

  if num <0 or num> 9:
    print()
    print('请输入1-9之间的数字')
    print()
    l = input('按回车继续')
    if not l:
      continue
  
  if num == 0:
    print('退出')
    break

  if num == 1:
    cfx = gongju.changfangxing(int(input('请输入长度:')),int(input('请输入宽度:')))
    print('长方形面积为:%.2f' % cfx)
    print()
    l = input('按回车继续')
    if not l:
      continue

  if num == 2:
    sjx = gongju.sanjiaoxing(int(input('请输入底边长度:')),int(input('请输入高度:')))
    print('三角形的面积为:%.2f' % sjx)
    print()
    l = input('按回车继续')
    if not l:
      continue

  if num == 3:
    y = gongju.yuan(int(input('请输入半径:')))
    print('圆的面积为:%.2f' % y)
    print()
    l = input('按回车继续')
    if not l:
      continue

  if num == 4:
    cfb = gongju.chengfabiao()
    print(cfb)
    print()
    l = input('按回车继续')
    if not l:
      continue

  if num == 5:
    cf = gongju.chengfa(int(input('请输入:')),int(input('请输入:')))
    print('结果为:%d' % cf)
    print()
    l = input('按回车继续')
    if not l:
      continue

  if num == 6:
    chu = gongju.chufa(int(input('请输入被除数:')),int(input('请输入除数:')))
    print('商为:%d' % chu)
    print()
    l = input('按回车继续')
    if not l:
      continue

  if num == 7:
    jia = gongju.jiafa(int(input('请输入数字:')),int(input('请输入数字:')))
    print('和为:%d' % jia)
    print()
    l = input('按回车继续')
    if not l:
      continue

  if num == 8:
    jf = gongju.jianfa(int(input('请输入被减数:')),int(input('请输入减数:')))
    print('差为:%d' % jf)
    print()
    l = input('按回车继续')
    if not l:
      continue

请帮我优化一下。如果能换一种思路写出来更好。谢谢

 • 好问题 提建议
 • 收藏

1条回答 默认 最新

 • 小白华 2021-10-21 11:19
  已采纳

  用不着写那么复杂

  while True:
    num = int(input('''请输入数字选择工具:
    1:长方形面积计算
    2:三角形面积计算
    3:圆形面积计算
    4:九九乘法表
    5:乘法计算
    6:除法计算
    7:加法计算
    8:减法计算
    0:退出
    '''))
    if num < 0 or num > 8:
      input('请输入0-8之间的数字(按回车继续)!')
      continue
  
    elif num == 0:
      print('退出')
      break
  
    elif num == 1:
      cfx = int(input('请输入长度:')) * int(input('请输入宽度:'))
      print('长方形面积为:%.2f' % cfx)
  
    elif num == 2:
      sjx = int(input('请输入底边长度:')) * int(input('请输入高度:')) / 2
      print('三角形的面积为:%.2f' % sjx)
  
    elif num == 3:
      y = int(input('请输入半径:')) ** 2 * 3.14
      print('圆的面积为:%.2f' % y)
  
    elif num == 4:
      for i in range(1, 10):
        for j in range(1, i+1):
          print('%d*%d=%d' % (j, i, i*j), end='\t')
  
    elif num == 5:
      cf = int(input('请输入:')) * int(input('请输入:'))
      print('结果为:%d' % cf)
  
    elif num == 6:
      chu = int(input('请输入被除数:')) / int(input('请输入除数:'))
      print('商为:%d' % chu)
  
    elif num == 7:
      jia = int(input('请输入数字:')) + int(input('请输入数字:'))
      print('和为:%d' % jia)
  
    elif num == 8:
      jf = int(input('请输入被减数:')) - int(input('请输入减数:'))
      print('差为:%d' % jf)
  
    input('按回车继续')
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题