gz4524
Aqing.
2019-03-29 12:00
采纳率: 0%
浏览 830

有区分360浏览器兼容模式和ie的方法吗??

如题,360浏览器兼容模式下,所有浏览器信息和ie一模一样。
有什么办法在只动用前端的情况下辨别出来的,用的是vue。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • caozhy

  没有办法,因为360就是ie的盗版+一堆流氓病毒插件,换了一个名字而已。

  点赞 评论
 • weixin_41612150
  老杨、 2019-04-02 17:07

  function checkBrowser(){
  var ua = navigator.userAgent.toLocaleLowerCase();
  var browserType=null;
  if (ua.match(/msie/) != null || ua.match(/trident/) != null) {
  browserType = "IE";
  browserVersion = ua.match(/msie ([\d.]+)/) != null ? ua.match(/msie ([\d.]+)/)[1] : ua.match(/rv:([\d.]+)/)[1];
  } else if (ua.match(/firefox/) != null) {
  browserType = "火狐";
  }else if (ua.match(/ubrowser/) != null) {
  browserType = "UC";
  }else if (ua.match(/opera/) != null) {
  browserType = "欧朋";
  } else if (ua.match(/bidubrowser/) != null) {
  browserType = "百度";

  }else if (ua.match(/metasr/) != null) {
  browserType = "搜狗";

  }else if (ua.match(/tencenttraveler/) != null || ua.match(/qqbrowse/) != null) {
  browserType = "QQ";
  }else if (ua.match(/maxthon/) != null) {
  browserType = "遨游";
  }else if (ua.match(/chrome/) != null) {
  var is360 = _mime("type", "application/vnd.chromium.remoting-viewer");
  function _mime(option, value) {
  var mimeTypes = navigator.mimeTypes;
  for (var mt in mimeTypes) {
  if (mimeTypes[mt][option] == value) {
  return true;
  }
  }
  return false;
  }
  if(is360){

  browserType = '360';

  }else{

  browserType = "谷歌";

  }

  }else if (ua.match(/safari/) != null) {
  browserType = "Safari";
  }
  return browserType;
  }

  点赞 评论

相关推荐