weixin_39589475
2021-10-22 15:24
采纳率: 100%
浏览 124

QT中如何避免paintEvent多次调用的问题

在QT中使用paintEvent画图,但是出现画很多次的情况,我覆盖一下画图窗口,就调用一次update(),更新一下界面,我只需要画一次,不需要覆盖一下窗口就重新画,因为我画的是SHP格式的坐标数据,数据量特别大!

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication a(argc, argv);
  //QProcess::startDetached("C:\\Program Files (x86)\\HDPicViewer\\HDPicViewer.exe", QStringList());
  MainWidget w;
  w.show();
  mapdraw v;
  v.show();
  //v.Paint(500,500);
  //Draw v;
  // v.showMaximized(); //窗口默认最大化

  return a.exec();
}

mapdraw::mapdraw(QWidget *parent) :
  QWidget(parent),
  ui(new Ui::mapdraw)
{
  ui->setupUi(this);

  // 设置窗口
  setFixedSize(8000, 6000);//设置窗口初始大小
  setWindowTitle(tr("禄口机场_Shp_Pic"));//设置标题栏标题
  setWindowFlags(Qt::CustomizeWindowHint | Qt::WindowCloseButtonHint);

  // 初始化QPixmap
  Pix = QPixmap(8000, 6000);
  Pix.fill(Qt::white);

  qDebug("OK1!\n");
}

void mapdraw::paintEvent(QPaintEvent *)
{
  QPainter painter(this);
  painter.drawPixmap(0, 0, 2400, 1200,Pix);
  qDebug("OK!\n");
  qDebug("usPreTail:%d",usPreTail);
  //Paint(100,50);
  //Paint(Point[0],Point[1]);
  for(int i=0;i<usPreTail;i++)
  {
    Paint(value[i].at(0));
    qDebug("Point[0],Point[1]:%d,%d",value[i].at(0).x,value[i].at(0).y);
  }

  //painter.drawPoint(50,100);
}

代码的思路是读取shp文件里的坐标数据,储存在QVector容器内,在从容器中取出数据进行画图。
怎么才能只调用paintEvent一次?

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题