m0_62748825
2021-10-22 21:50
采纳率: 100%
浏览 19

一个C语言初学者的问题

#include<stdio.h>
int main(void)
{
int a,b;
//Enter a and b:
scanf("%d%d",&a,&b);
printf("a=%d b=%d\n",a,b);
/Begin/

 /*********End**********/
 printf("a=%d b=%d\n",a,b); 
  return 0;
}请问如何可以将唉a,b的值对调不用第三个变量?
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • ByteSniper 2021-10-22 21:57
  已采纳

  位运算:

  #include <stdio.h>
  int main(void)
  {
    int x = 10, y = 20;
    printf("交换之前:x = %d,y = %d\n",x,y);
    x = x ^ y;
    y = x ^ y;
    x = x ^ y;
    printf("交换之后:x = %d,y = %d\n",x,y);
    return 0;
  }
  

  img

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题