m0_63344009
2021-10-23 16:54
采纳率: 100%
浏览 37
已结题

这个程序用python怎么写?

输入正整数s,显示从s开始的前20个素数,每行显示5个。

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 辉煌仪奇 2021-10-23 17:03
  最佳回答
  
  s = int(input())
  L1 = []
  while True:
    if len(L1) == 20:
      break
    n = 0
    for y in range(1, s + 1):
      if s % y == 0:
        n = n + 1
    if n == 2:
      L1.append(s)
    s += 1
  
  for i in range(1, 21):
    if i % 5 == 0:
      print("{:4d}".format(L1[i - 1]))
    else:
      print("{:4d}".format(L1[i - 1]), end=' ')
  
  

  有帮助请采纳,有问题继续交流,你的采纳是对我回答的最大的肯定和动力

  img

  评论
  解决 无用 1
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题