wqw1216
wqw1216
采纳率50%
2019-03-30 18:37 阅读 523

这段代码是用最小二乘法拟合椭圆方程来判断人眼的状态的么?

10

left_eye=imread('e-1.jpg');

gray_left_eye=rgb2gray(left_eye);%左眼灰度图像

left_eye_edge=edge(gray_left_eye,'sobel');%用sobel算子提取左眼边界

imshow(left_eye_edge);

[y0,x0]=find(left_eye_edge==1);

A=length(x0);

x_c=sum(x0)/A;

y_c=sum(y0)/A;

mu_xx=(x0-x_c)'*(x0-x_c)/A;

mu_yy=(y0-y_c)'*(y0-y_c)/A;

mu_xy=(x0-x_c)'*(y0-y_c)/A;

a=sqrt(2)*sqrt(mu_xx+mu_yy+sqrt((mu_xx-mu_yy)^2+4*mu_xy^2));

b=sqrt(2)*sqrt(mu_xx+mu_yy-sqrt((mu_xx-mu_yy)^2+4*mu_xy^2));

left=b/a;

if(left<0.32)
text(width/2,height/2,'close', 'Color', 'r', 'FontWeight', 'bold');

else

text(width/2,height/2,'open', 'Color', 'r', 'FontWeight', 'bold');

end

  • 点赞
  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

相关推荐