cqz631
2021-10-24 23:07
采纳率: 0%
浏览 22

PAT 乙级 1003 我要通过,卡在第 0 测试点了。请帮看一下

下面是我的代码。想不到什么测试用例了。
#include<stdio.h>
int main(){
int n,cnt1,cnt2,cnt3,p,t,b;
char c;

scanf("%d\n",&n);
for (int i=1;i<=n;i++) {
  p=b=t=1;
  cnt1=cnt2=cnt3=0;
  while (scanf("%c",&c)&&c!='\n') {
    if (c!='P'&&c!='A'&&c!='T') {
      printf("NO\n");
      b=0; 
      break;
    }
    if (c=='P') {
      p--;
    } else if (c=='T') {
      t--;
    }
    if (c!='P'&&p==1) {
      cnt1++;
    }
    if (c!='T'&&t==1) {
      cnt2++;
    }
    cnt3++;
  }
  if (b==1) {
    if ((cnt1*(cnt2-cnt1-1)==(cnt3-cnt2-1))&&cnt2-cnt1-1>0&&p==0&&t==0&&cnt2>cnt1) {
      printf("YES\n");
  } else {
      printf("NO\n");
    }
  }
}

}

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题