weixin_44764457
wei xin_44706101
2019-04-02 20:56

哪位大佬帮着看看 整型数组编号问题

5
 • c语言

为什么运行错误 从小到大连续编号,相同数字编号相同,编号从1开始,输出时按照原数组元素的顺序输出。

#include<stdio.h>

int main()

{int i,j,n,k,a[20];
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++)
  scanf("%d",&a[i]);

for(i=0;i<n;i++)

{k=1;

 for(j=0;j<n;j++)
  { 
   if(a[j]<a[i])
     k++;
 }
 printf("%d ",k);

}
}


谢谢

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答