hunraojinzhao
2019-04-13 20:00
采纳率: 50%
浏览 443
已采纳

Javascript有字符串 返回值问题

str = 'login.php?name=LILI&age=3';
封装一个方法,传入参数name,
返回LILI,传入参数age,返回3JS

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • threenewbee 2019-04-13 21:05
  已采纳

  如果问题解决,请点我回答左上角的采纳和向上的箭头,谢谢

  图片说明

  <html>
  <head>
  <script type="text/javascript">
  function parseQueryString(url){
    var arr;
    var res = {};
    url = url.split('#')[0];
    arr = url.split('?');
    arr.shift();
    var queryStr = arr.join('?');
    if (queryStr.trim().length == 0){
      return res;
    }
  
    //获取参数
    arr = queryStr.split('&');
    for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
      var itemArr = arr[i].split('=');
      var name = itemArr.shift();
      var value = itemArr.join('=');
      res[name] = value;
    }
    return res;
  }
  window.onload = function(){
  str = 'login.php?name=LILI&age=11113';
  alert(parseQueryString(str).name);
  alert(parseQueryString(str).age);
  }
  </script>
  </head>
  <body>
  </body>
  </html>
  
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • hujiasuta 2019-04-13 20:46
  function getQueryString(name) {
    var reg = new RegExp('(^|&)' + name + '=([^&]*)(&|$)', 'i');
    var r = window.location.search.substr(1).match(reg);
    if (r != null) {
      return unescape(r[2]);
    }
    return null;
  }
  
  使用
  alert(GetQueryString("name"));
  alert(GetQueryString("age"));
  
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 码农_plus 2019-04-14 11:53

  function getUrlParam( name ){
  var reg = new RegExp("(^|&)" + name + "=([^&]*)(&|$)"); //构造一个含有目标参数的正则表达式对象
  var r = window.location.search.substr(1).match(reg); //匹配目标参数
  if (r != null) return (r[2]);
  return null; //返回参数值
  },

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题