qq_43415720
2019-04-16 00:12
采纳率: 100%
浏览 296

大神帮忙看一下这个程序为什么会WA

这是前几天浙大比赛的一道题。这道题不难但我莫名其妙就WA了,大神帮忙找一下原因。原题链接
以下是我写的代码:

#include<iostream>
using namespace std;
int main(void) {
  int T, n, i, rest;
  long long a[102], b[102];
  bool flag;
  cin >> T;
  while (T--)
  {
    cin >> n;
    for (i = 0; i < n; i++)
      cin >> a[i];
    for (i = 0; i < n; i++)
      cin >> b[i];
    rest = 0; flag = true;
    for (i = n - 1; i >= 0; i--)
    {
      rest += b[i] - a[i];
      if (rest < 0)
      {
        flag = false;
        break;
      }
    }
    if (flag)
      cout << "Yes" << endl;
    else
      cout << "No" << endl;
  }
}
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • qq_43415720 2019-04-16 22:26
  已采纳

  将 rest数据类型改为long long即可

  已采纳该答案
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题