ariuping
2021-11-17 18:17
采纳率: 100%
浏览 53

为啥俺这个程序输出为空白……明明没报错啊。

这题求的是二维数组的鞍点,即每行最大值与每列最小值的交汇点。

我的思路是将没行的最大值与每列的最小值分别存放在一个一维数组里,后续对两个一维数组遍历,找到相同元素的位置,最后再进行输出。
理论上应该没错,但为什么输出是一片空白呢?
大一小白一枚,恳请各位高手指点,感谢!

源代码:

#include<stdio.h>
# define M 100
# define N 100 
int main()
{
  int m, n,i,j,max,min;
  int k[M][N] = { 0 }, l[M] = { 0 }, o[N] = { 0 };
  scanf("%d%d", &m, &n);
  for (i = 0; i < m; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
      scanf("%d", &k[i][j]);
    }
  }
  for (i = 0; i < m; i++) {
    max = k[0][j];
    for (j = 0; j < n; j++) {
      if (max < k[i][j]){
        max = k[i][j];
      }
    }
    l[i]=max;
  }
  for (j = 0; j < n; j++) {
    min = k[i][0];
    for (i = 0; i < m; i++) {
      if (min > k[i][j]){
        min=k[i][j];
      }
    }
    o[j]=min;
  }
  for (i = 0; i < m; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
      if (l[i] == o[j]) {
        printf("a[%d][%d]=%d", i, j,l[i] );
      }
    }
  }
  return 0;
}

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题