A11wn
2021-11-25 11:25
采纳率: 100%
浏览 145
已结题

有没有人可以解码恩尼格码

这是一个总共六个转子,十对插线板的恩尼格码

这个是密文:qbuhmfvcmtlmqpufrrzbidtdnuffbrhsrsutodyktfnjxwmrullqxmvwddq

这个是所有转子
First_rotor =  "coipytrewqasdughjklmnbvfxz"
Second_rotor = "hpxyrngaltiocjvbekzmdqwusf"
Third_rotor =  "enopmlusaxwrjzchygtfvbqdik"
Fourth_rotor = "rweutyoiqpasdfghjklzxcnbvm"
Fifth_rotor =  "rsdfqweabxcvtymiopghjklznu"
Sixth_rotor =  "yklnaocdreimbgjhxtzsquvfpw"

这个是插线板:
 "a" : "x" , "x" : "a" , "b" : "j" , "j" : "b" , "c" : "g" , "g" : "c" ,
                    "d" : "o" , "o" : "d" , "e" : "p" , "p" : "e" , "f" : "y" , "y" : "f" ,
                    "h" : "q" , "q" : "h" , "i" : "u" , "u" : "i" , "k" : "m" , "m" : "k" ,
                    "l" : "v" , "v" : "l"

然后有一个对应关系:qbu = the

反射
    reverser_dic = {'b' : 'a' , 'a' : 'b' , 'c' : 'p' , 'd' : 'q' , 'e' : 'r' , 'f' : 'k' , 'g' : 't' , 'h' : 'u' ,
                    'i' : 'v' , 'j' : 'w' , 's' : 'x' , 'l' : 'y' , 'm' : 'z' , 'n' : 'o' , 'o' : 'n' , 'p' : 'c' ,
                    'q' : 'd' , 'r' : 'e' , 'k' : 'f' , 't' : 'g' , 'u' : 'h' , 'v' : 'i' , 'w' : 'j' , 'x' : 's' ,
                    'y' : 'l' , 'z': 'm'}

 • 好问题 提建议
 • 收藏

1条回答 默认 最新

 • CSDN专家-文盲老顾 2021-11-25 12:09
  已采纳

  你这给出的代码也不完整啊,patch_board方法在哪呢?另外,你定义的Enigma只有四个参数,底下调用,用了7个参数?这也对不上啊

  已采纳该答案
  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题