kkkyzp
2021-12-04 12:25
采纳率: 66.7%
浏览 58

java输出数字三角形的问题

输入指定行数:输出类似如下图形
想过用循环但做不出来。
最后的效果图如下:

    1***
    2*** 3***
   4*** 5*** 6***
   7*** 8*** 9*** 10**
  11** 12** 13** 14** 15***

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题