weixin_44991035
weixin_44991035
2019-04-28 16:30

python 如何删除dataframe中的一个值

 • python

在行和列全部都保留的情况下,清空某一个格子, 或者给这个格子赋值NaN

   1    2    3
 A 100 200   0
 B 101  0   301
 C 102 202  302

这个时候希望把0删除,变成以下形式

   1    2    3
A 100 200  NaN
B 101 NaN  301
C 102 202  302

或者,总之就是完全把这个格子空出来,让他变成缺失值

   1    2    3
A  100 200  
B  101     301
C  102 202 302
 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答