leilei1sky
2019-05-03 15:33 阅读 288

各位大神,麻烦问一下里面的三维图与二维图如何共用一个三维坐标轴,(二维图在底平面),谢谢啦()

各位大神,麻烦问一下里面的三维图与二维图如何共用一个三维坐标轴,(二维图在底平面),谢谢啦

@[f = @(A,B,x) 1.*x.^3 + 0.5.*A.*x + B; % 函数表达式
[A,B,x] = meshgrid(-10:.10:10,-10:.10:10,-5:.10:5); % 画图范围
v = f(A,B,x);
h = patch(isosurface(A,B,x,v,0));
isonormals(A,B,x,v,h)

set(h,'FaceColor','r','EdgeColor','none');
xlabel('A');ylabel('B');zlabel('x');
alpha(1)

grid on; view([1,1,1]); axis equal; camlight; lighting gouraud
hold on
ezplot('8.*A^3+27.*B^2', [-10,10,-10,10,0,0]);
grid on
hold off

  • 点赞
  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 复制链接分享

相关推荐