weixin_43756260
2019-05-05 09:29
采纳率: 100%
浏览 482

VB里DrawLine指令里如何调用非标准色?又如何调用已经定义的颜色函数?

非标准色:
RGB(255, 13, 0)
颜色函数:
ReDim color(10)
color(0) = RGB(255, 13, 0)
color(1) = RGB(255, 77, 0)
color(2) = RGB(255, 176, 0)
color(3) = RGB(247, 248, 0)
color(4) = RGB(176, 255, 0)
color(5) = RGB(75, 255, 0)
color(6) = RGB(0, 255, 176)
color(7) = RGB(0, 248, 247)
color(8) = RGB(0, 176, 255)
color(9) = RGB(0, 75, 255)

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题