qq_38494567
qq_38494567
2019-05-05 17:01

mybatis循环出错,一直报Column count doesn't match value count at row 1

10
  • java

https://img-ask.csdn.net/upload/201905/05/1557046749_970543.png

我看了,除了自增主键id之外都在里面,而且顺序也是对的,类型也是对的啊! 但是就是报错,,,下面是我的表结构图片说明

请大家帮我看下是怎么回事??

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

7条回答