zhangle8
zhangle8
2019-05-07 09:38

win10 Ubuntu子系统(wsl) gdb 调试找不到文件 No such file or directory

  • c语言
  • bash

1.WSL gdb调试,设置断点,源码在可执行文件目录可以找到源码,不在可执行文件
目录找不到源码文件,即用list看不到源码

```ee.c: No such file or directory

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

0条回答