qq_35634107
qq_35634107
2019-05-07 10:17

python如何读取一个csv进行操作再将结果写入原文件?

 • python
 • list

文科生选了python数据处理,在做作业,转换的操作自己写了一部分,但是不会把等级和绩点写入到原文件中,下面的是作业的要求以及当前自己写的一些代码,求求大神们帮帮忙,万分感谢,下面一张是作业的要求,一张是自己已经写了的代码,以及同学敲的写入文件代码,但是没有看懂,有没有更好的写入的方法,万分感谢

图片说明

import numpy as np
score = np.loadtxt('scores.csv',delimiter=',')#读取csv文件中的成绩信息,并使用“,”分割
level = []#创建记录等级的空列表
GPA = []#创建记录绩点的空列表
for i in score:
  gpa = round(i/10-5,1)
  if 95<=i<=100:
    print("成绩:{},等级:{},绩点:{}".format(i,'A+',gpa)
    level.append('A+')
    GPA.append(gpa)
  elif 90<=i<95:
    print("成绩:{},等级:{},绩点:{}".format(i,'A',gpa)
    level.append('A')
    GPA.append(gpa)
  elif 85<=i<90:
    print("成绩:{},等级:{},绩点:{}".format(i,'A-',gpa)
    level.append('A-')
    GPA.append(gpa)
  elif 82<=i<85:
    print("成绩:{},等级:{},绩点:{}".format(i,'B+',gpa)
    level.append('B+')
    GPA.append(gpa)
  elif 78<=i<82:
    print("成绩:{},等级:{},绩点:{}".format(i,'B',gpa)
    level.append('B')
    GPA.append(gpa)
  elif 75<=i<78:
    print("成绩:{},等级:{},绩点:{}".format(i,'B-',gpa)
    level.append('B-')
    GPA.append(gpa)
  elif 71<=i<75:
    print("成绩:{},等级:{},绩点:{}".format(i,'C+',gpa)
    level.append('C+')
    GPA.append(gpa)
  elif 66<=i<71:
    print("成绩:{},等级:{},绩点:{}".format(i,'C',gpa)
    level.append('C')
    GPA.append(gpa)
  elif 62<=i<66:
    print("成绩:{},等级:{},绩点:{}".format(i,'C-',gpa)
    level.append('C-')
    GPA.append(gpa)
  elif 60<=i<62:
    print("成绩:{},等级:{},绩点:{}".format(i,'D',gpa)
    level.append('D')
    GPA.append(gpa)
  elif i<60:
    print("成绩:{},等级:{},绩点:{}".format(i,'F',0)
    level.append('F')
    GPA.append(0)

下面的是我同学写的写入原文件的操作,没看懂。麻烦解释一下,有没有更好的方法进行写入操作。
图片说明

补充一下他的满分作业的代码。
图片说明

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

0条回答

为你推荐

换一换