qcx1216611038
2021-12-30 23:25
采纳率: 0%
浏览 169

UnityEditorInternal.VR.VREditor.GetVREnabledOnTargetGroup

这个函数是照着看到的一篇博客上改的,一模一样的代码它的没有报错,而我的却报错了,显示它的返回值是一个布尔类型的值


      var devices = UnityEditorInternal.VR.VREditor.GetVREnabledOnTargetGroup(BuildTargetGroup.Standalone);
      var hasOpenVR = false;
      foreach (var device in devices)
        if (device.ToLower() == "openvr")
          hasOpenVR = true;


      if (!hasOpenVR)
      {
        string[] newDevices;
        if (updated)
        {
          newDevices = new string[] { "OpenVR" };
        }
        else
        {
          newDevices = new string[devices.Length + 1];
          for (int i = 0; i < devices.Length; i++)
            newDevices[i] = devices[i];
          newDevices[devices.Length] = "OpenVR";
          updated = true;

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题