weixin_53582602
2022-01-15 10:13
采纳率: 73.3%
浏览 17
已结题

python checksum校验

目前是数据是python list

例如
[1, 1, 254, 24, 240, 159, 229, 24, 240, 159, 229, 24, 240, 159, 229, 24, 240, 159, 229, 24, 240, 159, 229, 0, 0, 160, 225, 32, 255, 31, 229, 32, 255, 31, 229, 84, 0, 16, 0, 64, 0, 16, 0, 144, 3, 16, 0, 68, 0, 16, 0, 72, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 76, 0, 16, 0]

现在需要在最后一位拼接checksum

checksum的公式是前面63个数据累计加算,只取结果的低8位字节数据

例如
01 01 FE 00 ... ... 00 checksum,中间60个数据都是0的话,checksum=0

1+1+254=256

img

请问这段python 代码应该怎么写

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • chuifengde 2022-01-15 10:48
  已采纳
  l = [1, 1, 254, 24, 240, 159, 229, 24, 240, 159, 229, 24, 240, 159, 229, 24, 240, 159, 229, 24, 240, 159, 229, 0, 0, 160, 225, 32, 255, 31, 229, 32, 255, 31, 229, 84, 0, 16, 0, 64, 0, 16, 0, 144, 3, 16, 0, 68, 0, 16, 0, 72, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 76, 0, 16, 0]
  checksum = sum(l[:63]) & 255
  print(checksum)
  '''--result
  226
  '''
  
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题