Zoran!
2022-01-26 11:19
采纳率: 66.7%
浏览 27
已结题

这个numpy里for循环的代码什么意思

为什么这样可以修改数组a


import numpy as np
a = np.arange(0,60,5)
a = a.reshape(3,4) 
print ("原数组是:",a)
for x in np.nditer(a, op_flags=['readwrite']):
    x[...]=2*x
print ('修改后的数组是:',a)

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题