IF�245 2022-02-04 17:01 采纳率: 33.3%
浏览 50
已结题

求用遗传算法 Java求解一个单水库发电最大代码

求用遗传算法 Java求解一个单水库发电最大代码
谢谢!!!!

 • 写回答

2条回答 默认 最新

 • 小飞LOVE霞 2022-02-04 20:04
  关注
  
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Random;
  import java.lang.Math;
  public class Chromosome {
    public static final int GENG_LENGTH = 14;
    public static final int MAX_X = 127;
    public static final int MAX_Y = 127;
    private int x,y;
    private String gene;
    public int getX() {
      return x;
    }
    public int getY() {
      return y;
    }
    public String getGene() {
      return gene;
    }
    public Chromosome(int x,int y) {
      if(x > MAX_X || y > MAX_Y || x < 0 || y < 0)
        return;
      this.x = x;
      this.y = y;
      String tem = Integer.toBinaryString(x);
  
      for(int i = tem.length(); i < GENG_LENGTH/2; i++) {
        tem = "0" + tem; 
      }
      gene = tem;
      tem = Integer.toBinaryString(y);
      for(int i = tem.length(); i < GENG_LENGTH/2; i++) {
        tem = "0" + tem; 
      }
      gene = gene + tem;
    }
    public Chromosome(String gene) {
      if(gene.length() != Chromosome.GENG_LENGTH)
        return;
      this.gene = gene;
      String xStr = gene.substring(0, Chromosome.GENG_LENGTH/2);
      String yStr = gene.substring(Chromosome.GENG_LENGTH/2);
      this.x = Integer.parseInt(xStr,2);
      this.y = Integer.parseInt(yStr,2);
  
    }
    public String toString() {
      return "x:" + x + "\ty:" + y + "\tgene:"+gene;
    }
    public void selfMutation(String newGene) {
      if(newGene.length() != Chromosome.GENG_LENGTH)
        return;
      this.gene = newGene;
      String xStr = newGene.substring(0, Chromosome.GENG_LENGTH/2);
      String yStr = newGene.substring(Chromosome.GENG_LENGTH/2);
      this.x = Integer.parseInt(xStr,2);
      this.y = Integer.parseInt(yStr,2);
    }
  
    //初始化种群
    public static ArrayList<Chromosome> initGroup(int size) {
      ArrayList<Chromosome> list = new ArrayList<Chromosome>();
      Random random = new Random();
      for(int i = 0; i < size; i++) {
        int x = random.nextInt() % 128;
        int y = random.nextInt() % 128;
        x = x < 0? (-x):x;
        y = y < 0? (-y):y;
        list.add(new Chromosome(x,y));
      }
      return list;
    }
    //计算适应度
    public int calcFitness() {
      return x*x+y*y;
    }
    //选择运算
    public static ArrayList<Chromosome> selector(ArrayList<Chromosome> fatherGroup,int sonGroupSize) {
      ArrayList<Chromosome> sonGroup = new ArrayList<Chromosome>();
      int totalFitness = 0;
      double[] fitness = new double[fatherGroup.size()];
      for(Chromosome chrom : fatherGroup) {
        totalFitness += chrom.calcFitness();
      }
      int index = 0;
      //计算适应度
      for(Chromosome chrom : fatherGroup) {
        fitness[index] = chrom.calcFitness() / ((double)totalFitness);
        index++;
      }
      //计算累加适应度
      for(int i = 1; i < fitness.length; i++) {
        fitness[i] = fitness[i-1]+fitness[i];
      }
      //轮盘赌选择
      for(int i = 0; i < sonGroupSize; i++) {
        Random random = new Random();
        double probability = random.nextDouble();
        int choose;
        for(choose = 1; choose < fitness.length - 1; choose++) {
          if(probability < fitness[choose])
            break;
        }
        sonGroup.add(new Chromosome(fatherGroup.get(choose).getGene()));      
      }
      return sonGroup;
    }
    //交叉运算--one point
    public static ArrayList<Chromosome> corssover(ArrayList<Chromosome> fatherGroup,double probability) {
      ArrayList<Chromosome> sonGroup = new ArrayList<Chromosome>();
      sonGroup.addAll(fatherGroup);
      Random random = new Random();
      for(int k = 0; k < fatherGroup.size() / 2; k++) {
        if(probability > random.nextDouble()) {
          int i = 0,j = 0;
          do {
            i = random.nextInt(fatherGroup.size());
            j = random.nextInt(fatherGroup.size());
          } while(i == j);
          int position = random.nextInt(Chromosome.GENG_LENGTH);
          String parent1 = fatherGroup.get(i).getGene();
          String parent2 = fatherGroup.get(j).getGene();
          String son1 = parent1.substring(0, position) + parent2.substring(position);
          String son2 = parent2.substring(0, position) + parent1.substring(position);
          sonGroup.add(new Chromosome(son1));
          sonGroup.add(new Chromosome(son2));
        }
      }
      return sonGroup;
    }
    //变异
    public static void mutation(ArrayList<Chromosome> fatherGroup,double probability) {
      Random random = new Random();
      Chromosome bestOne = Chromosome.best(fatherGroup);
      fatherGroup.add(new Chromosome(bestOne.getGene()));
      for(Chromosome c : fatherGroup) {
        String newGene = c.getGene();
        for(int i = 0; i < newGene.length();i++){
          if(probability > random.nextDouble()) {
            String newChar = newGene.charAt(i) == '0'?"1":"0";
            newGene = newGene.substring(0, i) + newChar + newGene.substring(i+1);
          }
        }
        c.selfMutation(newGene);
      }
    }
    public static Chromosome best(ArrayList<Chromosome> group) {
      Chromosome bestOne = group.get(0);
      for(Chromosome c : group) {
        if(c.calcFitness() > bestOne.calcFitness())
          bestOne = c;
      }
      return bestOne;
    }
    //测试
    public static void main(String[] args) {
      final int GROUP_SIZE = 20;
      final double CORSSOVER_P = 0.6;
      final double MUTATION_P = 0.01;
      ArrayList<Chromosome> group = Chromosome.initGroup(GROUP_SIZE);
      Chromosome theBest;
      do{
        group = Chromosome.corssover(group, CORSSOVER_P);
        Chromosome.mutation(group, MUTATION_P);
        group = Chromosome.selector(group, GROUP_SIZE);
        theBest = Chromosome.best(group);
        System.out.println(theBest.calcFitness());
      }while(theBest.calcFitness() < 32258);
    }
  }
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 3月10日
 • 已采纳回答 3月2日
 • 创建了问题 2月4日

悬赏问题

 • ¥15 按键修改电子时钟,C51单片机
 • ¥60 Java中实现如何实现张量类,并用于图像处理(不运用其他科学计算库和图像处理库))
 • ¥20 5037端口被adb自己占了
 • ¥15 python:excel数据写入多个对应word文档
 • ¥60 全一数分解素因子和素数循环节位数
 • ¥15 ffmpeg如何安装到虚拟环境
 • ¥188 寻找能做王者评分提取的
 • ¥15 matlab用simulink求解一个二阶微分方程,要求截图
 • ¥30 乘子法解约束最优化问题的matlab代码文件,最好有matlab代码文件
 • ¥15 写论文,需要数据支撑