wang00ka
2019-06-03 14:57
采纳率: 100%
浏览 1.7k
已采纳

javascript日期加一天

如何实现以下两个日期都加一天?

var dateA = "2019-06-01";

var dataB = "2019-06-03";

理想结果:

var dateA = "2019-06-02";

var dataB = "2019-06-04";

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • wang00ka 2019-06-04 08:40
  已采纳

  var str = "2019-06-01";
  var date = new Date(str);
  date.setDate(date.getDate() + 1);

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • Next66 2019-06-03 15:03
  function addDate(date,days){ 
    var d=new Date(date); 
    d.setDate(d.getDate()+days); 
    var m=d.getMonth()+1; 
    return d.getFullYear()+'-'+m+'-'+d.getDate(); 
  }
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • **

  var dateA = "2019-06-01";
  var dataB = "2019-06-03";
  你这样定义时间有什么意义?你时间是自己定义的,那就直接定义到6月2号呗。
  正确的是var myDate = new Date();
  然后拼接时间
  myDate.getFullYear();  //获取完整的年份
  myDate.getMonth();    //获取当前月份(0-11,0代表1月)
  myDate.getDate();    //获取当前日(1-31)
  所以时间为 var date=myDate.getFullYear()+'-'+myDate.getMonth()+1+'-'+myDate.getDate();  //输出 2019-06-03
  你要的加一天就是这样写:var date=myDate.getFullYear()+'-'+myDate.getMonth()+1+'-'+myDate.getDate()+1; //输出 2019-06-04
  ```**
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • jlqwer.com 2019-06-03 15:53

  可以先转化为时间戳,然后时间戳加 24*60*60*1000 再转化成日期

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题